​​​Het kavelplan en het ruilverkavelingsplan 

Op 16 augustus 2019 verklaarde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen Van den Heuvel, de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel nuttig en stelde het kavelplan vast.

Het kavelplan duidt aan welke kadastrale percelen in de ruilverkaveling liggen. Het vastgestelde kavelplan vindt u terug via de onderstaande linken (een deelplan per betrokken gemeente):

2019_08_16 - Ministerieel besluit nuttigverklaring Kavelplan deel Rijkevorsel

2019_08_16 - Ministerieel besluit nuttigverklaring Kavelplan deel Hoogstraten

2019_08_16 - Ministerieel besluit nuttigverklaring Kavelplan deel Merksplas

​Het ruilverkavelingplan geeft schematisch weer welke maatregelen zullen uitgevoerd worden in het kader van de ruilverkaveling. Het ruilverkavelingsplan spreekt zich echter niet uit over de nieuwe kavelstructuur.

Het ruilverkavelingsplan maakt onderscheid tussen volgende groepen van maatregelen:

  • Aanpassing en verbetering van de ontsluiting en de wegeninfrastructuur;
  • Aanpassing of aanleg tracé voor de verbetering van de afwatering en de waterhuishouding;
  • Landschapsbehoud en landschapsontwikkeling;
  • Rooien bos – boscompensatie – bosuitbreiding;
  • Recreatie;
  • Verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit;
  • Uitbouw Vlaams natuurreservaat
Aangezien de inrichting voor landbouw sterk afhankelijk is van de nieuwe kavelstructuur, staat deze inrichting niet schematisch weergegeven op het ruilverkavelingsplan.

Individuele maatregelen staan op het ruilverkavelingsplan aangeduid met een alfanumerieke codes (bvb. C11). De beschrijving van deze maatregelen vind je terug in de beknopte beschrijving van het ruilverkavelingsplan.   

Het ruilverkavelingsplan en een beknopte beschrijving vindt u terug via de onderstaande linken: