Planning

De herverkaveling van de percelen is momenteel nog niet uitgetekend. Dit huzarenwerk, waarbij alle eigenaars en gebruikers betrokken zijn, gaat gepaard met een aantal openbare onderzoeken waarbij de eigenaars en gebruikers de kans krijgen opmerkingen en bezwaren te uiten over onder meer de waardebepaling van de gronden, die ze in de ruil inbrengen (de inbreng), en over de nieuwe kavels, die aan hen toebedeeld worden (de toedeling). Volgens de huidige inzichten zullen deze openbare onderzoeken doorgaan in respectievelijk 2022 - 2023 (de inbreng) en 2029 – 2030 (de toedeling).

De wensen van de betrokken eigenaars en gebruikers voor de herverkaveling (zoals de ligging van hun toekomstige percelen) kunnen besproken worden tijdens wenszitdagen. Deze informatie verwerkt de herverkavelaar bij het intekenen van de nieuwe percelen. De wenszitdagen zullen doorgaan tijdens het openbaar onderzoek over de inbreng. De Vlaamse Landmaatschappij zal tijdens die periode hiervoor aanwezig zijn op de gemeenten. Informatie over de organisatie van de wenszitdagen volgt nog.

Een landmeter zal starten met het opmeten en afpalen van de grens van de ruilverkaveling. De eigenaars van de kavels die aan weerszijden van de grens zijn gelegen, zijn hierbij betrokken. Zij zullen op de hoogte worden gebracht van de afpaling en hiervan een plan ontvangen. Dit gaat gepaard met een openbaar onderzoek.

De uitvoering van de ruilverkaveling gaat niet zonder het uitvoeren van inrichtingswerken. Het betreft kavelaanvaardingswerken, natuurinrichtingswerken, werken aan wegen en waterlopen, werken voor landschapszorg en recreatie, enz. Het ruilverkavelingscomité zal eerst over de fasering van de uitvoering beslissen en overeenkomstig ontwerpopdrachten opstarten. Als uitvoeringsplannen klaar zijn, worden de nodige vergunningen voor de werken aangevraagd. Hiervoor zal dan ook een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Momenteel verkennen mensen van de Vlaamse Landmaatschappij het terrein om inzichten te verwerven met betrekking tot mogelijke kavelaanvaardingswerken.​​​