​​​​

Voorgeschiedenis

16 december 1996: De Vlaamse regering en de Vlaamse Landmaatschappij sluiten een overeenkomst af voor het opstellen van het ruilverkavelingsplan* en het kavelplan** voor de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel

*Het ruilverkavelingsplan geeft schematisch weer, waar, welke maatregelen zullen uitgevoerd worden in het kader van de ruilverkaveling

** Het kavelplan duidt aan welke kadastrale percelen in de ruilverkaveling liggen 


19 december 2000: De coördinatiecommissie*** adviseert om het ontwerp van ruilverkavelingsplan en het ontwerp van kavelplan voor te leggen aan de minister in functie van een eerste voorlopige goedkeuring zodat het milieueffectrapport (MER)**** kan worden opgesteld. Bekijk het advies van de coördinatiecommissie van 19/12/2000​.​

*** De coördinatiecommissie verstrekt advies bij het opstellen van het ruilverkavelingsplan en het kavelplan en is samengesteld uit afgevaardigden van de ministers die bevoegd zijn voor ruilverkaveling, landbouw, financiën, ruimtelijke ordening, landschapszorg en natuurbehoud. Daarnaast maken vier afgevaardigden van de provinciale landbouwkamer en een vertegenwoordiger van de provincie er deel van uit. Het secretariaat wordt waargenomen door de Vlaamse Landmaatschappij

**** Het MER evalueert de effecten van het ruilverkavelingsplan op mens en milieu


23 mei 2001: De minister keurt het ontwerp van ruilverkavelingsplan en het ontwerp van kavelplan voorlopig goed en geeft aan de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht om het MER te laten opstellen. Bekijk de eerste principiële goedkeuring van de minister​. 

13 mei 2003: De Cel-MER verklaart het MER conform. Bekijk de conformiteitsverklaring MER​.

Ten gevolge van gewijzigde beleidsprioriteiten, wordt er gedurende 10 jaar niet verder gewerkt aan de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel. 

​29 november 2013: De coördinatiecommissie adviseert om het ontwerp van ruilverkavelingsplan en het ontwerp van kavelplan te actualiseren als gevolg van het gewijzigd (verstrengd) juridisch en beleidskader, gewijzigde bedrijfssituaties en grondgebruik en de effectverzachtende maatregelen van het MER

9 mei 2014: De coördinatiecommissie legt het geactualiseerde ontwerp van ruilverkavelingsplan en het aangepaste ontwerp van kavelplan aan de minister voor in functie van de tweede voorlopige goedkeuring, zodat het openbaar onderzoek in functie van de beslissing over het nut van de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel kan worden georganiseerd. Bekijk het advies van de coördinatiecommissie​​.

oktober 2015: De Dienst-MER adviseert om een nieuw plan-MER op te stellen voor de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel. Op 12 december 2017 vond de ontwerptekstbespreking van het plan-MER plaats

20 december 2017: De coördinatiecommissie neemt kennis van het ontwerp van plan-MER en van de integratie van de effectverzachtende maatregelen in het ontwerp van ruilverkavelingsplan. De coördinatiecommissie legt het ontwerp van ruilverkavelingsplan, het ontwerp van kavelplan en de ontwerpversie van het plan-MER aan de minister voor in functie van de tweede voorlopige goedkeuring, zodat het openbaar onderzoek in functie van een beslissing over het nut van de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel kan worden georganiseerd. Bekijk het schrijven van de coördinatiecommissie

14 juni 2018: De bevoegde minister stemt principieel in met het ontwerp van ruilverkavelingsplan en het ontwerp van kavelplan en geeft de toelating tot het organiseren van het openbaar onderzoek in functie van een beslissing over het nut van de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel. Bekijk de tweede principiële goedkeuring van de minister

19 juni t.e.m. 17 augustus 2018: Het openbaar onderzoek vindt plaats waarbij de bij de ruilverkaveling betrokken eigenaars, vruchtgebruikers en gebruikers alsook het ruimere publiek het ontwerp van ruilverkavelingsplan, het ontwerp van kavelplan met de bijhorende lijsten, de kostenraming en een aanwijzing van het gedeelte ten laste van de eigenaars en vruchtgebruikers, het ontwerp van plan-MER en andere aanverwante documenten konden inkijken en opmerkingen of bezwaren konden indienen

1 oktober t.e.m. 18 december 2018: De coördinatiecommissie bespreekt de bezwaren en inspraakreacties en adviseert om, al dan niet, het ontwerp van ruilverkavelingsplan en het ontwerp van kavelplan aan te passen. Op basis van de bezwarenbehandeling brengt de coördinatiecommissie een gunstig advies uit over het ruilverkavelingsplan en over het kavelplan. De coördinatiecommissie oordeelt dat er voldoende draagvlak is voor de uitvoering van de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel. Bekijk het verslag van de bezwarenbehandeling​.

16 januari 2019: De Dienst-MER keurt het plan-MER goed. De documenten met betrekking tot het goedgekeurde plan-MER vind je terug op de MER-dossi​erdatabank  (https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank ) onder het dossiernummer 252. Selecteer eerst het veld 'plan-Mer'.

5 februari 2019: De coördinatiecommissie vraagt aan de minister de nuttigverklaring van de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel voor het geheel van gronden die binnen het kavelplan gelegen zijn.
Bekijk de vraag van de coördinatiecommissie tot nuttigverklaring

16 augustus 2019: De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen Van den Heuvel, verklaart de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel nuttig en stelt het kavelplan vast. De uitvoeringsfase van de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel start.

​De documenten met betrekking tot de nuttigverklaring vindt u terug onder het tabblad 'documenten'.​​